Cach dao bitcoin, Cay BTC t d ng v i web Eobot tren may tinh, CPU, VPS

Hu ng d n cach dao bitcoin t d ng, cay bitcoin online tren web Eobot v i may tinh, CPU, VPS hi u qu m i nh t 2018. Ki m ti n online v i bitcoin Vi t Nam khong con lade th gi do qua m i l va kho khan nhu tru c, co kha nhi u cach d b n ki m du c bitcoin nhu choi spel, click qu ng cao, xem movie ho c d u tu dan may dao ti n o bitcoin chuyen nghi p nhung v i cach nay doi h i b n ph i co chi phi r t l n, v i nh ng ngu i m i tham gia thi vi c b ra 70 – 100 tri u d mua card d h a man hinh kh ng dao bitcoin da ph n lade khong co kh nang d u tu.

Vi v y, hom nay Blog ti n o s du ng d n cac b n cach co cay bitcoin mie n phi tren may tinh, cpu hay vps mama khong c n mua card man hinh d t d .

Cach dao bitcoin v i Eobot.com tren may tinh, cpu, vps

Eobot.com lade m t trang web c c k uy tin trong linh v c dao bitcoin cho ngu i m i tham gia, khong co v n d u tu dan may dao kh ng va cung schuiflade cach ki m BTC d dang, nhanh nh t hi n nay. Day lade webstek ho t d ng lau d i du c 13 nam va co 650.000 ngu i tham gia cay bitcoin tren toan th gi i, trang nay cho phep b n dao bitcoin free tren may tinh, CPU hay vps mama khong c n mua card man hinh c u hinh cao. Vi th b n co th yen tam dao bitcoin v i Eobot nhe, gi thi b t d u ti n hanh nao.

M c l c bà,i vi t

Cac bu c hu ng d n dao bitcoin v i Eobot b ng may tinh cpu

Bu c 1: Dang ky tai kho n tren Eobot.com d cay bitcoin

– B n truy c p vao listig nay https://www.eobot.com/signup d ti n hanh dang ky tai kho n tham gia dao bitcoin online.

Dang ky tai kho n Eobot.com d dao bitcoin

– Ti p theo b n nh p d y d panty tin vao cac m c du c yeu c u: Very first Name (H ), Last Name (Ten), Email c a b n va password, check vao “I agree to the…” va xac nh n capcha (Toi khong ph i ngu i may) sau do click vao “Sign Up”.

– Luc nay H th ng c a Eobot s g i cho b n m t Email d xac nh n g-string tin dang ky, b n vao email va click vao “Click here to confirm your email account” nhu hinh du i d hoan t t dang ky

Xac nh n Email kich ho t tai kho n Eobot.com

– Sau khi dang ky thanh cong b n truy c p vao tai kho n d download ph n m m v may tinh d b t d u ki m bitcoin. Click Products =>,Pool informatie ch n ph n m m phu h p v i CPU c a b n, con n u khong mu n dao tren may tinh thi b n co th d c them ph n Two.

T i ph m m m dao bitcoin v may tinh

*Luu y : Sau khi download ph n m m v may moeder v n chua cai d t du c thi co th do b n chua co ph n m m Netwerk Frameword v4.0.30319, b n ph i cai no tru c khi b n cai ph n m m thi m i du c. B n download Netwerk Framework v4.0.30319 t i day nhe.

Two. Lam th nao d dao Bitcoin t d ng t Eobot

N u b n mu n ki m du c nhi u bitcoin m t cach t d ng thi ph i mua keerdam may Cloud SHA-256 ho c Noisy Scrypt. Day lade Two stuwdam may khai thac t d ng du c c ng d ng cay bitcoin s d ng ph bisexual n, co nghia schuiflade b n ch c n mua no m t l n va no s t d ng dao bitcoin cho b n ngay c khi b n t t may tinh, ph n m m nay s t d ng lam vi c va t o ra bitcoin cho b n mai mai khong c n ph m m m. D mua b ng bitcoin b n t ki m du c, b n lam theo hu ng d n du i day: nh vao products =>, faucet danh captcha vao va nh n bitcoin ho c dogercoin mie n phi h ng ngay d mua may.

Ti p d n Click vao “Buy using Cryptocurrency”

Mua Cloud SHA-256 d cay bitcoin nhanh

Cu i cung Click vao “Buy Cloud SHA-256 Four.0 Five Year Rental”

Mua Cloud SHA-256 d dao bitcoin t d ng

Ngay sau khi b n mua no s t d ng khai thac bitcoin ngay l p t c, va hom sau khi b n dang nh p vao tai kho n c a b n s th y s lu ng ti n tang v t len g p nhi u l n, t c d khai tac c a no c c k nhanh. Ngoai ra n u b n khong mu n ph i ch d i khi co ti n b ng cach dao bitcoin mihoen n phi thi co th mua Cloud SHA-256 b ng cach dung ti n m t c a b n trong tai kho n vi bitcoin paypal hay th Visa ngan dangle Vietcombank, ACB (B n chu y n u b n chua co th visa thi nen lam ngay d sau nay con nh n ti n). V i Blogtienao.com thi thu ng mua b ng ti n trong th nen khai thac r t nhanh, mua cho ra ti n.

*Luu y : Trong qua trinh dao bitcoin b ng cpu, vps t d ng v i Eobot thi b n nen thu ng xuyen dang nh p vao Eobot th m tri lade h ng ngay d mua keerdam may cloud SHA-256 ho c Cloud Scrypt d t c d khai thac ngay m t nhanh hon, nha co ti n hon nhe.

D mua Cloud SHA-256 b ng ti n m t qua paypal hay th visa b n lam nhu sau:

B n click vao “Buy Using Credit Card” d ti n hanh mua g-string qua cac lo i th thanh toan online.

Cac b n c lam nhu v y lien t c trong m t th i gian, lam suspend ngay b n cay du c bao nhieu bitcoins thi c d u tu mua lien t c, sau m t th i gian t m vai thang b n s s h u m t stuwdam may Cloud SHA-256 c c l n va cho ra nhi u ti n m t.

*Luu y : N u b n mua b ng th visa thi tai kho n s b gi 180 ngay sau m i du c thanh toan binh hu ng nhe. D ng qua lo l ng v vi c nay h th ng Eobot.com ch lam v y d d m b o an toan cho b n thoi

Trio. V y bitcoin dau ra d b n d u tu vao Eobot cay bitcoin

Co r t nhi u b n th c m c va g i cau h i v cho Blog ti n o r ng: Lam sao d ki m bitcoin mihoen n phi? D u tu vao Eobot thi l y dau ra bitcoin? Cai nay thi r t d thoi b n nhe, b n co th ki m bitcoin tren cac trang web mihoen n phi n u b n ch u kho lam vi c, doi h i b n co kh nang cay dem cay ngay d ki m bitcoin d u tu cho Eobot.com. Vao m t ngay khong xa ch c ch n b n s co ki m du c nhi u ti n t Eobot moe thoi.

Sau khi b n ki m du c bitcoin t cac trang mihoen n phi r i b n c n co m t chi c vi Blockchain d d ng nh ng d ng bitcoin do, ti p d n b n chuy n ti n bitcoin qua eobot d d u tu. B n lam theo cac bu c du i:

– T trang eobot.com b n click vao Deposit d l y d a ch chuy n bitcoin vao b t d u d u tu.

Chuy n bitcoin v Eobot

– B n copy dong d a ch vi bitcoin c a b n tren eobot nhu hinh du i va luu vao dau do.

L y d a ch bitcoin c a b n tren Eobot

*Luu y : Day schuiflade minh da t o d a ch bitcoin tren eobot r i nen s xu t hi n dong d a ch tren hinh, n u b n chua co no s hi n ch “Generate”, b n click vao “Generate” va nh p d y d panty tin yeu c u, sau do nh n “Save” r i flow l i trang s th y xu t hi n d a ch bitcoin c a minh nhe.

– Ti p theo b n truy c p vao vi blockchain luu tr bitcoin c a minh va click vao G i nhu du i hinh

– Khi click vao G i s co m t h p g-string tin hi n ra nhu hinh du i, b n di n panty tin d n (Di n d a ch bitcoin v a nay b n l y tren eobot) va s bitcoin mu n chuy n, co th them m t dong mo t cho giao d ch bitcoin nay.

G i bitcoin t blockchain sang eobot.com

Ok v y schuiflade b n da chuy n xong bitcoin t Blockchain.informatie sang Eobot.com, gi b n ch c n ng i ch kho ng Ten phut d h th ng c a blockchain chuy n bitcoin sang eobot va ti n hanh mua SHA-246 ho c Clould Scrypt d dau tu sinh l i nhu bu c tren.

Four. Cach d i bitcoin sang ti n m t VND hay USD

T t nhien r i, sau khi b n ki m du c nhi u bitcoin thi c n verbod no di va chuy n sang ti n m t vnd ho c usd d s d ng. B n co th s d ng cac trang mua verbod, giao d ch bitcoin nhu Btc-e.com. B n vui long xem bai vi t “Hu ng d n cach d i Bitcoin sang ti n m t vnd” va lam theo t ng bu c hu ng d n d d i btc sang vnd ho c usd nhe.

L i k t

Tren day Blogtienao.com da hu ng d n cac b n cach dao bitcoin, ki m bitcoin, cay bitcoin t d ng m i nh t 2018 v i web Eobot.com b ng may tinh cpu, vps t d ng. N u b n schuiflade ngu i co m t chut kinh nghi m thi co th th c hi n m t cach don gi n, d dang, con v i nh ng b n m i tim hi u cach cay bitcoin thi s c n xem va lam di lam l i vai l n s quen thoi. N u trong qua trinh th c ki m bitcoin b n g p b t c kho khan gi hay d l i du i ph n binh lu n facebook Blogtienao s h tr b n nhe. Chuc b n thanh cong

N u b n c m th y cac hinh th c dao Bitcoin nay ph c t p, ki m du c it satoshi va m t th i gian thi co th tham kh o hinh th c d u tu Bitcoin lau dai. Hi n nay, khi gia Bitcoin len cao r t nhi u nha d u tu da mua verbod Bitcoin d ki m l i va xem no nhu m t cach d u tu g-string minh. B n co th xem Top Five san mua verbod Bitcoin uy tin t i Vi t Nam va th gi i nay d co cho minh m t l a ch n t t nh t khi d u tu nhe.

T khoa tim ki m t i bai vi t: Cach dao bitcoin voi eobot, cay bitcoin verschrikt cpu may tinh, zaad bitcoin m i nh t, dao va luot bitcoin o viet nam, dao bitcoin voz, dao bitcoin tu dong voi vps, dao bitcoin uy tin, dao bitcoin tr c tuy n online tren trinh duy t, dao bitcoin b ng laptop mmo4me, cay bitcoin b ng cpu, cach dao m bitcoin, dao bitcoin v i bitminer.

Related movie: Laptop Price Ter Bangladesh Market | Travel Bangla 24 | Laptop 2nd Palm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *